Stadgar

§ 1 Syfte

Schelinkryssarklubben är en ideell förening med syfte:
att sprida kunskap om Schelinkryssare,
att samla ägare och intresserade av Schelinkryssare,
att hålla en aktuell matrikel över båtar och ägare samt
att ordna träffar till lands eller till sjöss.

§ 2 Medlemskap

Envar som accepterar klubbens syfte kan bli medlem i föreningen. Medlem erlägger av årsmötet fastställd avgift.
Medlem som under två på varandra följande verksamhetsår ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt.

§ 3 Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst 3 och högst 5 personer. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara sekreterare. Vid styrelsens sammankomster förs protokoll som kan delges medlemmarna via Internet.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret från den 1 januari tom den 31 december samma år.

§ 5 Medlemsmöte

Föreningens beslutande organ är medlemsmötet. Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) avhålls någon gång under perioden februari till mars.
Till medlemsmöte skall kallelse utgå senast 30 dagar innan mötet. På mötet får inga beslut fattas i ärenden som ej anges i kallelsen.
Motioner samt förslag till ändringar av Föreningens stadgar ska ha inkommit till styrelsen senast den 10 januari det år årsmötet avhålls.
Vid ordinarie medlemsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen
1. val av ordförande för mötet,
2. val av sekreterare för mötet
3. val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. fråga om mötet behörigen utlysts
5. fastställande av röstlängd för mötet
6. fastställande av årsberättelse och ekonomisk redovisning
7. beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
8. fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
9. val av ordförande för föreningen samt kassör och övriga ledamöter
10. val av en revisor och en revisorssuppleant
11. fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. diskussion och beslut rörande inkomna motioner.

På extra medlemsmöte skall punkterna 1 – 5 finnas med på dagordningen. Beslut fattas genom acklamation eller sluten omröstning. Endast närvarande medlemmar äger rösträtt.

§ 6

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör, två i förening. Dock har kassören rätt att teckna Föreningens postgirokonto upp till ett belopp av 1000 kr.

§ 7

Föreningens flagga får endast föras av Schelinkryssare vars ägare är medlem i Svenska Schelinkryssarklubben.

§ 8

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst två månaders mellanrum varav det ena mötet skall vara ordinarie medlemsmöte.

§ 9

Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten. När tillgångar och skulder reglerats skall eventuellt överskott gå till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne.